Privacy verklaring

Algemene informatie

Het doel van de Stichting British Carparts Day (afgekort als “BCD”) is gedefinieerd in de Statuten. De BCD is 24 februari 2020 opgericht. De BCD is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77429079.

De BCD kan niet functioneren zonder persoonsgegevens (hierna te noemen “gegevens”). De BCD verzamelt, beheert en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor bereiken van het doel van de BCD. Op de BCD rust de verplichting om deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. In dit Privacy Statement is op hoofdlijnen beschreven wat wij daarvoor doen.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

De persoonsgegevens die nodig zijn voor het functioneren van de BCD betreft de gangbare gegevens die u bij heeft verstrekt zoals bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum,  telefoonnummers en e-mailadressen en gegevens nodig voor betalingen, maar ook correspondentie met u, IP-adressen en media zoals foto’sen video’s van evenementen. 

Verzamelen van persoonsgegevens

Alle gegevens worden uitsluitend vrijwillig verstrekt door bezoekers van de website, gasten en bedrijven. Dit kan plaatsvinden via het inschrijfformulier, in een e-mail of schriftelijk bericht of d.m.v. een overeenkomst als het om een bedrijf gaat. De BCD gebruikt geen persoonsgegevens die zijn verzameld uit andere bronnen en doet derhalve niet aan “profiling”. 

Op de website zijn inschrijfformulieren voor evenementen beschikbaar. De daarin gevraagde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe het formulier dient. Dit doel staat op het formulier vermeld.

Tijdens activiteiten van de BCD of activiteiten waarin de BCD participeert, worden foto’s en video’s gemaakt. Om het doel van de vereniging te realiseren wordt over deze activiteiten gepubliceerd op de website, onze Facebook-pagina en Youtube. Daarbij worden ook foto’s en video’s gebruikt. Deelnemen aan of aanwezig zijn bij een activiteit betekent dat u instemt met het gebruik van foto’s en video’s voor dit doel.

Verwerken van gegevens

De BCD kan de gegevens die worden verstrekt, gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Het organiseren van evenementen van de BCD. Tot evenementen worden gerekend bijeenkomsten, voorlichtingen, beurzen e.d.
  • Het publiceren in media over activiteiten van de stichting.
  • Het genereren van managementinformatie voor de bestuurlijke werkzaamheden van de BCD.
  • Het aanleggen en bijhouden van een historisch archief over de BCD.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door een verenigingslid aan de BCD zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

  • NAW bestanden aan partijen die essentieel zijn voor het kunnen organiseren van evenementen zoals dienstverleners bij beurzen, in de horeca  e.d. 
  • NAW gegevens aan dienstverleners die worden ingeschakeld ter ondersteuning, zoals een bank, een administratiekantoor of een accountant.Er worden nooit meer gegevens verstrekt dan is te rechtvaardigen voor het doel. Indien gegevens worden verstrekt aan derden dan zullen deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig de eisen van de AVG, in voorkomend geval na het overeenkomen van een “verwerkingsovereenkomst”. Op die manier kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens niet oneigenlijk worden gebruikt. 

Bewaren en beveiligen van gegevens

De BCD beschikt over een historisch archief met gegevens over de BCD en haar activiteiten. Dit archief is bedoeld voor het vastleggen van de geschiedenis van de BCD en draagt in belangrijke mate bij aan het doel van de BCD. In beginsel worden deze gegevens voor onbeperkte tijd bewaard. Alle gegevens die aan de BCD zijn verstrekt, worden in een fysiek en digitaal beveiligde omgeving opgeslagen. 

Aanpassing, inzage en verwijderen van persoonsgegevens

Een betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om via een schriftelijk of e-mail bericht haar of zijn gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Op andere wijze doorgegeven wijzigingen (b.v. telefonisch, d.m.v. apps, via social media) zullen niet worden verwerkt. 

Via een schriftelijk of e-mailverzoek heeft u te allen tijde de mogelijkheid de opgeslagen gegevens in te zien of op te vragen. Indien het historische gegevens betreft dan zijn deze uitsluitend met een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek in te zien of op te vragen bij de archivaris.

De BCD zal dit in een redelijke termijn en naar vermogen doen. 

Cookies

Deze website staat onder beheer van de BCD. De website maakt gebruik van (functionele) cookies.

Vragen

Bezoekers van de website en leden kunnen met vragen over ons Privacy Statement terecht bij de BCD door gebruik te maken met het op deze site beschikbare algemene contactformulier of d.m.v e-mail.

Wijzigingen

Het Privacy Statement is beschikbaar op de website e De BCD is gerechtigd de inhoud van het Privacy Statement te wijzigen.